Giải toán trực tuyến W | A
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

MW

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2007

BÀI TOÁN DAO ĐỘNG PHI TUYẾN VỚI NHẬP LIỆU RỜI RẠC

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.BÀI TOÁN DAO ĐỘNG PHI TUYẾN VỚI NHẬP LIỆU RỜI RẠC
NUMERICAL - GRAPHICAL SOLUTIONS OF THE NON-LINEAR VIBRATION MODEL with discrete data input .

by CO.H . TRAN - University of Natural Sciences , HCMC Vietnam -
coth123@math.com & coth123@yahoo.com
Copyright 2007
May 06 2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** Abstract : The system of non-linear differential quations with discrete input_function is solved by Runge-Kutta method .
** Subjects : Vibration Mechanics , The Differential equations .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE: This worksheet demonstrates Maple's capabilities in the design and finding the numerical solution of the non-linear vibration sys tem .
All rights reserved. Copying or transmitting of this material without the permission of the authors is not allowed .

LOI GIAI SO VA DO THI CUA
MAU DAO DONG PHI TUYEN voi so lieu roi rac .
TRAN HONG CO - Dai hoc Khoa hoc tu nhien - tp HCM Vietnam
cohtran@mail.com & coth123@yahoo.com


Step 1 : System Definition .

restart: eq1:=(m1+m2)*Diff(y,t$2)*l*cos(phi)+(m1*l^2+J)*Diff(phi,t$2)+m1*g*l*cos(phi)=f(t);eq2:=(m1+m2)*Diff(y,t$2)+m1*l*cos(phi)*Diff(phi,t$2)-m1*l*Diff(phi,t)^2*cos(phi)+b*Diff(y,t)+c1*y+c3*y^3 =h(t);

with(plots): readlib(spline): with(inttrans): Warning, the name changecoords has been redefined
Step 2 : Fitting the experimental data by Spline function .

eq1:=(m1+m2)*Diff(y,t$2)*l*cos(phi)+(m1*l^2+J)*Diff(phi,t$2)+m1*g*l*cos(phi)=f(t);eq2:=(m1+m2)*Diff(y,t$2)+m1*l*cos(phi)*Diff(phi,t$2)-m1*l*Diff(phi,t)^2*cos(phi)+b*Diff(y,t)+c1*y+c3*y^3 =h(t);
> datax1:=[0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4];datay1:=[0.2,0.5,0.7,0.4,0.65,1.2,2.4,0.9,1.1];pldataf:= zip((x,y)->[x,y], datax1, datay1):dataplot1 := pointplot(pldataf, symbol=diamond);
> Ft:=spline(datax1, datay1, w, cubic);
> dothif:=plot(Ft, w=0..5, color=red):display(dataplot1,dothif, axes=frame);
> fnum:=subs(w=t,Ft);eq1:=subs(f(t)=fnum,eq1);
> datax2:=[0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4];datay2:=[0.3,0.5,0.58,0.4,0.85,1.2,1.4,0.9,1.55];Ht := zip((x,y)->[x,y], datax2, datay2):dataplot2 := pointplot(Ht, symbol=cross);
> Ht:=spline(datax2, datay2, w, cubic);
> dothih:=plot(Ht, w=0..5, color=blue):display(dataplot2,dothih, axes=frame);
> h1:=subs(w=t,Ht);eq2:=subs(h(t)=h1,eq2);
Step 3 : The non-linear vibration system with discrete data input .
> T:=5;m1:=1; m2:=1; b:=5; c1:= 1;c3:=1 ; l:= 0.05 ; J:= 0.5 ; g:=9.8;n:=2;
> with(DEtools):with(plots):alias(y=y(t), phi=phi(t), y0=y(0),p0=phi(0), yp0=D(y)(0),pp0=D(phi)(0));;;;;eq1 := .10*Diff(y,`$`(t,2))*cos(phi)+.5025*Diff(phi,`$`(t,2))+.490*cos(phi) = PIECEWISE([.2000000000+.559628129599999968*t+.161487481600000010*t^3, t < .5],[.1596281296+.680743740799999997*t+.242231222385861644*(t-.5)^2-1.60743740800000001*(t-.5)^3, t < 3 =" PIECEWISE([.3000000000+.401389911599999982*t-.555964654000000014e-2*t^3," y0="0,p0=" yp0="0,pp0="> rhs(G(t)[2]):pp:=t-> rhs(G(t)[4]):yyp:=t->rhs(G(t)[3]):ppp:=t->rhs(G(t)[5]):plot(yy,0..n*T,color=red,thickness=3,title=`tung do y(t)`);plot(pp,0..n*T,color=blue,thickness=3,title=`goc phi phi(t)`);plot(yyp,0..n*T,color=green,title=`daohamtungdo y'(t)`);plot(ppp,0..n*T,color=black,title=`daohamgocphi phi'(t)`);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Activate the following procedure twice to obtain the result completely . ( use Maple 9.5 & 10 )*******Animation Code*******
> mohinh:=proc(M,lan)
> mohinh(0.75,3);
Disclaimer: While every effort has been made to validate the solutions in this worksheet, the authors are not responsible for any errors contained and are not liable for any damages resulting from the use of this material.Legal Notice: The copyright for this application is owned by the author . The application is intended to demonstrate the use of Maple to solve a particular problem. It has been made available for product evaluation purposes only and may not be used in any other context without the express permission of Maplesoft and the author .Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.
 Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 
Albert Einstein .


Thứ Ba, 12 tháng 6, 2007

BÀI TOÁN CHẢY CHẬM

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

BÀI TOÁN CHẢY CHẬM

Bài toán cụ thể - các tham số và lời giải :


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. 
 Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 
 Albert Einstein .BÀI TOÁN CHÙNG ỨNG SUẤT


BÀI TOÁN  CHÙNG ỨNG SUẤT

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.
s=log(t/To) sigma[Theta](a)(s)/P

-10.0 1.4286
-9.0 1.4286
-8.0 1.4287
-7.0 1.4289
-6.0 1.4294
-5.0 1.4305
-4.0 1.4335
-3.0 1.4409
-2.0 1.4595
-1.0 1.5056 7.0 4.5127 8.0 4.1110 9.0 3.7260 10.0 3.3828 11.0 3.0857 12.0 2.8323 13.0 2.6184 14.0 2.4396 15.0 2.2913 16.0 2.1691 17.0 2.0691 18.0 1.9877 19.0 1.9217 20.0 1.8684 1.0 1.8804 2.0 2.4264 3.0 3.3300 4.0 4.3240 5.0 4.8725
0.0 1.6182 6.0 4.8419 7.0 4.5127 8.0 4.1110 9.0 3.7260 10.0 3.3828 11.0 3.0857 12.0 2.8323 13.02.6184 14.0 2.4396 15.0 2.2913 16.0 2.1691 17.0 2.0691 18.0 1.9877 19.0 1.9217 20.0 1.8684 21.0 1.8255 22.0 1.7910 23.0 1.7634 24.0 1.7413 25.0 1.7237 26.0 1.7096 27।0 1.6984 28.0 1.6894 29.0 1.6823 30.0 1.6766
1.0 1.8804 2.0 2.4264 3.0 3.3300 4.0 4.3240 5.0 4.8725 6।0 4.8419KET THUC BAI TOAN ONG TRU COMPOSITE DAN NHOT TRUC HUONG BANG PHUONG PHAP TRUC TIEP
Moi thac mac xin lien he :TRAN-HONG-CO .^^./ E-mail : cohtran@mail.com ^._.^ phone : ( 0 8 ) 54 2 5 0 8 7 4

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.


-------------------------------------------------------------------------------------------
 Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. 
Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 
 Albert Einstein .

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2007

NHẬT KÝ KHOA HỌC


startBlog(25536168);
You must be logged in to post on this entry.
Login New User SignupBack to NHAT KY
Sunday, May 20, 2007

Nhật ký ghi lại các hoạt động khoa học , nghiên cứu , trao đổi thông tin .
06:48 PM (UTC 8)
Login New User SignupPost Comment Permalink


(comments 1-4)
paramath: tac gia Tran Hong Co ða ðang toan bo luan van tren http://www.freewebs.com/paramath/tailieu gom 2 phan :
*p1 /. Luan van ða bao ve thanh cong tai Hoi ðong
*p2/. Luan van ( lan 1) hoan thanh thang 11 nam 2005 , sau ðo ðuoc bo sung vao p1/. Muc ðich cua cong viec nay la chong sao chep , tham khao neu khong co su cho phep cua chinh tac gia . June 10 , 2007 HCMC VIETNAM
June 10, 2007, 07:22 PM (UTC 8)
paramath: ngày 10 tháng 6 , 2007 Frac-Mec ( Morozov)
June 10, 2007, 01:16 AM (UTC 8)

IL DIVO nhóm tứ tấu nổi tiếng .

IL DIVO

Il Divo (nam nghệ sĩ biểu diễn "của Thiên Chúa" theo tiếng Ý) là một nhóm thanh nhạc pop đa quốc gia được sáng lập tại Anh quốc bởi người quản lý âm nhạc, điều hành, và ngôi sao truyền hình Simon Cowell. Il Divo gồm 4 ca sĩ nam:. Ca sĩ nhạc pop người Pháp Sébastien Izambard, giọng nam baritone Tây Ban Nha Carlos Marín, giọng nam tenor Mỹ David Miller, và giọng nam cao Thụy Sĩ Urs Bühler. Cho đến nay, họ đã bán được hơn 26 triệu album trên toàn thế giới. Ý tưởng sáng lập ra Il Divo đến với Cowell sau khi nghe Andrea Bocelli hát bài " Con te partiro"  trong  The Sopranos. Trong năm 2004, nhóm tứ tấu G4 gồm các ca sĩ opera nam, cũng xuất hiện trong chương trình thành tố - X trên kênh truyền hình Simon Cowell tại Vương quốc Anh.

*******

Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


Chia xẻ

Bài viết được xem nhiều trong tuần

CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Danh sách Blog

Giới thiệu bản thân

Ảnh của Tôi


Các chuyên đề ứng dụng .

1. Phương trình vi phân  
2. Toán đơn giản - College Algebra 
3. Toán thực hành - Practical Mathematics 
4. Vật lý tổng quan ( đang viết )
5. Phương trình tích phân 
( đang chuẩn bị ) 

Gặp Cơ tại Researchgate.net

Co Tran