Wikipedia

Kết quả tìm kiếm

Giải toán trực tuyến W | A
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH 2016 */* .CÂU  CHUYỆN GIÁNG SINH 2016  */* .Kết quả hình ảnh cho christmas gifsHình ảnh có liên quan


SỰ GIÁNG SANH BỞI NỮ ĐỒNG TRINH CỦA ĐẤNG CHRIST.

LỜI GIỚI THIỆU:
Trong bài học trước chúng ta học biết Chúa Jêsus là thần. Ngài là con Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện giáng sinh, chúng ta học biết Đức Chúa Jêsus đã trở thành người- mặc lấy hình thể loài người. (Phi 2:5-8). Chúng ta tin rằng vì cớ tội lỗi của A-đam mọi người sanh ra sau đó đều mang bản tính tội lỗi của tổ tông truyền lại. Vậy làm thế nào mà Chúa Jêsus sinh ra mà không phải mang bản tính tội lỗi.
Thi 51:5 "Kìa tôi sinh ra trong sự gian ác..."
Thi 58:3 "Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ "
Nếu Đấng Christ thừa hưởng bản tính tội lỗi thì Ngài là tội nhân và chết mất và tội lỗi mình, cho dù Đấng Christ sống một đời vô tội Ngài cũng không thể cứu rỗi được một linh hồn nào. Nếu Đấng Christ được sinh ra mà không mang bản tánh tội lỗi, thì làm thế nào có được như thế?
Đức Chúa Cha đã giải quyết nan đề này bằng việc mà ta gọi là sự Giáng sinh bởi nữ đồng trinh. Sự mầu nhiệm nầy cần được các cơ đốc nhân tin tưởng, tôn kính và tiếp nhận. Câu trả lời hợp lý duy nhất với nan đề này là bản tính tội lỗi được di truyền từ người Cha sang người con chứ không phải từ người mẹ sang người con. Chúa Jêsus không có cha là người vì Đức Thánh Linh chính là Cha Ngài. Bà Ma-ri là mẹ nhưng không truyền bản tính tội lỗi cho Hài nhi Jêsus.
Thật lạ lùng thay Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng đã giải quyết nan đề nầy, ngõ hầu chúng ta có được Đấng Cứu thế có khả năng thực sự cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi qua sự Ngài hy sinh đền tội trên thập tự giá.
I. CỰU ƯỚC DỰ BÁO VỀ SỰ GIÁNG SINH BỞI NỮ ĐỒNG TRINH:
- Sáng 3:15 là lời hứa đầu tiên về Đấng cứu chuộc ban cho loài người sau khi tổ phụ chúng ta sa ngã.
- Sáng 12:1-3 Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham là cha của tuyển dân Y-sơ-ra-ên.
-Sáng 49:10 Phước hạnh nầy được ban cho qua chi phái Giu-đa.
- 2 Sa-mu-ên 7:8-16 Đấng cứu thế phải sanh ra trong dòng vua Đa-vít, là "con vua Đa-vít "
- Ê-sai 7:14 "Nầy một nữ đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, và người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên "Ma-thi-ơ 1:23.
- Ê-sai 9:6.
II. LỜI TIÊN NẦY ỨNG NGHIỆM TRONG LỊCH SỬ:
Ma-thi-ơ 1:18-25 tường thuật chuyện giáng sinh bời trinh nữ giống như Lu-ca 2:4-7, Ma-ri được hứa gả cho Giô-sép nhưng chưa thành hôn. Đấng Christ được sinh ra bởi một trinh nữ nhưng là một trinh nữ đã hứa gả ngõ hầu nàng có thể được thành hôn sau này để bảo vệ thanh danh của nàng.
Sự thọ thai của Ma-ri là hoàn toàn từ Đức thánh Linh chứ không do Giô-xép hoặc bất cứ ai khác. Đức Chúa Trời bảo đảm điều này để ban cho chúng ta một Đấng cứu thế toàn vẹn. Chúa đã khuyến khích Giô-xép cưới Ma-ri làm vợ để bảo vệ nàng khỏi sự nghiêm khắc của luật pháp (Lê-vi ký 20:10). Ma-thi-ơ 1:25 kể lại cho chúng ta biết rằng dầu Giô-xép và Ma-ri cưới nhau rồi nhưng họ không hề ăn ở với nhau như vợ chồng cho đến khi sinh Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời quan tâm đặc biệt đó đưa câu Kinh thánh nầy với đầy chi tiết cần thiết, đẻ tỏ cho chúng ta biết rằng Đấng cứu thế không bị ô nhiễm bởi một người cha là người trần gian.
III. KINH THÁNH DẠY VỀ SỰ GIÁNG SINH BỞI TRINH NỮ:
Một số người cố gắng chủ trương rằng Phao-lô không dạy về việc Đấng Christ giáng sinh bởi trinh nữ. Đúng ra, Phao-lô không dùng lời diễn đạt như từ liệu nầy, nhưng Phao-lô đã biết về Đấng Christ phục sanh trong I Cô-rinh-tô 15:8 và thừa nhận Ngài là Đấng làm ứng nghiệm Ê-sai 7:14. Phao-lô đã viết trong Cô-lô-se 1:15-17 trình bày một bức tranh về sự cao cả của Chúa Jêsus Christ. Tiên tri Ê-sai đã tiên tri về việc Đấng Christ Giáng sinh bởi nữ đồng trinh từ 740 năm,trước khi việc nầy xảy ra. Ma-thi-ơ đã chép rõ ràng rằng Chúa Jêsus được sinh bởi nữ đồng trinh, thọ thai bởi Đức Thánh Linh Ma-thi-ơ 1:18,20,23. Lu-ca một bác sĩ y khoa, rất quan tâm đến hiện tượng nầy, mọi trẻ em đều có cha, ai là cha của hài nhi Jêsus?
Nếu cha của Ngài là người thường thì Ngài mang bản tính tội lỗi và chúng ta vẫn còn mang tội lỗi.
Lu-ca giải thích rất cẩn thận về sự thọ thai phi thường nầy trong Lu-ca 1:27,31,34,35.
Lu-ca 1:34 Ma-ri hỏi thiên sứ câu hỏi đầy tình cảm, làm thế nào tôi có con được khi tôi chưa lấy chồng? Điều nầy là lời tự thú của Ma-ri chưa hề chăn gối và nàng vẫn còn đồng trinh.
Lu-ca 1:35 Thiên sứ cẩn thận giải thích rằng Đức Thánh Linh sẽ là cha của Hài nhi Jêsus.
IV. MỤC ĐÍCH SỰ GIÁNG SINH BỞI TRINH NỮ:
1. Để giãi bày Cha. Giăng 1:18 Chúa Jêsus đến để giãi bày Cha cho chúng ta.
2. Để nối nhịp cầu đứt đoạn giữa Đức Chúa Trời và loài người. 1 Ti-mô-thê 2:5.
3. Để cứu vớt nhân loại Hê-bơ-rơ 2:14,16, đây là mục đích chính đưa Jêsus Giáng thế.
4. Để giải thoát toàn bộ công trình sáng tạo. Rô-ma 8:19-22 V.TẦM QUAN TRỌNG CỦA
V. TÍN LÝ GIÁNG SINH BỞI TRINH NỮ:
Ngày nay, các nhà thần học Tân phái và các nhà vô tín tấn công Giáo lý này, cũng như họ tấn công Giáo lý về sự hư hoại hoàn toàn của nhân loại,về Thần tánh Chúa Jêsus và về sự hà hơi của Thánh Kinh.
Nếu loài người hoàn toàn hư hoại thì họ mới cần một Đấng cứu thế để giải cứu họ. Đấng giải cứu này phải là người Thánh và có khả năng Chúa Jêsus chính là Chúa cứu thế duy nhất của nhân loại. Phương cách duy nhất để Chúa Jêsus trở thành người mà không mang bản tánh tội lỗi, ấy là Ngài phải được sanh ra bởi trinh nữ. Một trinh nữ là một thiếu nữ chưa hề ăn ở với một người đàn ông nào. Ma-ri vẫn là một trinh nữ cho đến sau khi sanh Chúa Jêsus. Sau đó, Ma-ri và Giô-xép đã sống với nhau như chồng và vợ.
Sự cứu rỗi gắn chặt với giáo lý này. Nếu Chúa Jêsus không sanh ra bởi trinh nữ, Ngài vẫn là tội nhân như chúng ta và không thể cứu chúng ta ra khỏi tội, chúng ta vẫn hư mất.
1. Đây là lẽ thật không thể chối bỏ. Đây là điều Kinh thánh dạy cách rõ ràng. Chúng ta tin nhận sự hà hơi của Thánh kinh và chúng ta tin rằng sự dạy dỗ này là tuyệt đối thật.
2. Đây là chân lý không thể thay đổi. Giáo lý này đứng vững với Thánh Kinh và không thay đổi theo thời gian,theo tư tưởng hay theo lý thuyết của loài người (Hê-bơ-rơ 13:8).
3. Đây là một lẽ thật cần kíp. Giáo lý này thiết cho kế hoạch cứu rỗi. Một Cứu Chúa không sinh ra bởi trinh nữ không thể cứu được một linh hồn nào.
4. Đây là một Lẽ thật không thể nhận biết hết được. Đây là một mầu nhiệm kín dấu trong Đức Chúa Trời. Có thể nói sự sống và sự sinh sản cũng là một sự mầu nhiệm. Làm thế nào một cây truyền sự sống vào hạt của nó ngày nay vẫn còn là sự mầu nhiệm đối với chúng ta. I Cô-rinh-tô 4:1 là Cơ đốc nhân chúng ta là những người quản lý "các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời."
5. Đây là Lẽ thật vô điều kiện. Tôi tin rằng Lẽ thật phải được mỗi chúng ta thừa nhận vô điều kiện. Rô-ma 10:9, chúng ta phải thừa nhận Jêsus là Chúa, và nếu Ngài không sinh bởi trinh nữ Ngài không thể là Chúa Cứu thế vì Ngài phá bỏ lời tiên tri trong Kinh thánh.
6. Đây là Lẽ thật hữu ích, vì Đức Chúa Trời toàn năng bây giờ đã nhập thể với đủ tư cách một con người, vả lại là người vô tội, không mang bản tính tội lỗi, một người có thể cứu vớt người khác. Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Điều này đã thành hiện thực vì Đức Chúa Trời đã đến sống trên quả đất với chúng ta.
7. Đây là Lẽ thật không thể loại bỏ được, vì hằng năm chúng ta đều nhắc đến qua Lễ Giáng sinh. Chúng ta phải không ngừng dạy dỗ Lẽ thật này cho thế giới ngày nay.
VI. Ý NGHĨA SỰ GIÁNG SINH BỞI TRINH NỮ :
Chúa Jêsus Christ không phải là một con ma, Ngài là người thật bằng xương bằng thịt. Phi 2:7 Ngài trở thành anh cả chúng ta. Chúa Jêsus cũng là Đức Chúa Trời vì Ngài đầu thai bởi Thánh Linh. Jêsus Christ là vô tội vì Ngài sanh bởi trinh nữ không mang bản tính sa ngã hư hoại của con người. Ngài không nhiễm nguyên tội.
VII. NHỮNG SỰ CHỐNG ĐỐI GIÁO LÝ NẦY :
1. Giáo lý này chỉ tìm thấy được trong vài câu Kinh thánh. Thật ra một câu Kinh thánh xác định cũng đủ, nhưng ở đây cả Ê-sai, Ma-thi-ơ và Lu-ca đều xác quyết.
2. Chính Chúa Jêsus không hề tự tuyên bố Ngài sanh ra bởi trinh nữ. Đúng ra, Chúa ngụ ý trong Giăng 6:51 "Ta là bánh từ trời xuống."
3. Các khoa học gia không chấp nhận việc này vì nó ngược lại với quy luật sinh học. Chúa Jêsus không đến bằng sự thụ thai bình thường mà bằng một phép lạ.
4. Những người khác chống lại giáo lý này vì cho rằng nó mầu nhiệm quá. Thật ra, sự sống là một phép lạ, kỳ diệu mầu nhiệm.
5. Các thần học gia hiện đại không thừa nhận tín lý này. Điều này không làm thay đổi sự thật vì Kinh thánh đã dạy đến bằng lời tiên tri và bằng lịch sử có thật.
KẾT LUẬN:
Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời ví Ngài đã tìm cách đưa Đấng Cứu thế vào thế gian mà không nhiễm nguyên tội tổ tông. Hãy dạy giáo lý mãi mỗi lần đến lễ Giáng sinh.
Câu hỏi ôn:
1. Tại sao Chúa Jêsus không nhiễm bản tính tội lỗi? (Thi 51:5).
2. Lời hứa đầu tiên về Chúa Cứu thế trong Kinh thánh được chép ở đâu?
3. Lời tiên tri Cựu ước về sự sanh bởi trinh nữ ở đâu?
4. Lời tiên tri này ứng nghiệm ra sao?
5. Bốn mục đích sự sanh bởi trinh nữ là gì?
6. Hậu quả việc từ khước thần tánh Đấng Christ và sự giáng sinh bởi trinh nữ của Ngài?
7. Tại sao mầu nhiệm này không thể hiểu cách trọn vẹn?
8. Sợi dây nối liền sự sống động giữa thần tánh Đấng Christ và sự ra đời bời trinh nữ của Ngài là gì?
9. Khía cạnh thực tế của giáo lý này đối với chúng ta ngày nay ra sao?
10. Tại sao các nhà tân phái cố chối bỏ giáo lý này?
oooOoooOoooOoooOooo

Hình ảnh có liên quanHình ảnh có liên quan
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Psalm 112:4 

 Mục-đích của sự răn-bảo, ấy là sự yêu-thương, bởi lòng tinh-sạch, lương-tâm tốt và đức-tin thật mà sanh ra. I Ti-mô-thê 1:5

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

25 NGHỆ SĨ ROCK CỔ ĐIỂN NỔI TIẾNG . Phần 225  NGHỆ SĨ ROCK CỔ ĐIỂN NỔI TIẾNG . 

Phần 2 . Một số nghệ sĩ đầu tiên đạt được danh tiếng khi là thành viên của ban nhạc. Một số khác đã bắt đầu và tiếp tục sáng tác một mình. Tất cả họ đều chia sẻ một mức độ phi thường về sự thành công trong thể loại âm nhạc và chịu chi phối bởi phong cách của các nhóm. Căn cứ vào tuổi thọ, doanh số album bán ra , tần suất phát sóng trên radio, và ảnh hưởng âm nhạc của các nghệ sĩ , sau đây là danh sách Top 25 Classic Rock Solo Artists được sắp xếp theo trang About.com .


6. George Harrison

Hình ảnh có liên quan

Album chính: All Things Must Pass
  

George Harrison, MBE là một nhạc sĩ người Anh, là ca sĩ, người viết nhạc và nổi tiếng trong vai trò chơi guitar lead của ban nhạc The Beatles. Wikipedia
Sinh: 25 tháng 2, 1943, Liverpool, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Mất: 29 tháng 11, 2001, Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Vợ: Olivia Harrison (kết hôn 1978–2001), Pattie Boyd (kết hôn 1966–1977)
Con : Dhani Harrison

 Là thành viên của The Beatles, một nghệ sĩ solo, một nhà sản xuất phim, ông đã nhẹ nhàng để lại dấu ấn khó phai trong làng nhạc rock. Ngoài ra, Harrison xếp thứ 21 trong bảng xếp hạng 100 guitar vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí "Rolling Stone".


Xem thêm  www.georgeharrison.com

Vài ca khúc tiêu biểu
My Sweet Lord
All Things Must Pass · 1970

What Is Life
All Things Must Pass · 1970

Got My Mind Set on You
Cloud Nine · 1987

+ 6.1 My Sweet Lord

George Harrison

My sweet lord
Hm, my lord
Hm, my lord

I really want to see you
Really want to be with you
Really want to see you lord
But it takes so long, my lord

My sweet lord
Hm, my lord
Hm, my lord

I really want to know you
Really want to go with you
Really want to show you lord
That it won't take long, my lord (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)
Hm, my lord (hallelujah)
My sweet lord (hallelujah)

I really want to see you
Really want to see you
Really want to see you, lord
Really want to see you, lord
But it takes so long, my lord (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)
Hm, my lord (hallelujah)
My, my, my lord (hallelujah)

I really want to know you (hallelujah)
Really want to go with you (hallelujah)
Really want to show you lord (aaah)
That it won't take long, my lord (hallelujah)

Hmm (hallelujah)
My sweet lord (hallelujah)
My, my, lord (hallelujah)

Hm, my lord (hare krishna)
My, my, my lord (hare krishna)
Oh hm, my sweet lord (krishna, krishna)
Oh-uuh-uh (hare hare)

Now, I really want to see you (hare rama)
Really want to be with you (hare rama)
Really want to see you lord (aaah)
But it takes so long, my lord (hallelujah)

Hm, my lord (hallelujah)
My, my, my lord (hare krishna)
My sweet lord (hare krishna)
My sweet lord (krishna krishna)
My lord (hare hare)
Hm, hm (Gurur Brahma)
Hm, hm (Gurur Vishnu)
Hm, hm (Gurur Devo)
Hm, hm (Maheshwara)
My sweet lord (Gurur Sakshaat)
My sweet lord (Parabrahma)
My, my, my lord (Tasmayi Shree)
My, my, my, my lord (Guruve Namah)
My sweet lord (Hare Rama)

[fade:]

(hare krishna)
My sweet lord (hare krishna)
My sweet lord (krishna krishna)
My lord (hare hare)

6.2  Something

Something in the way she moves
Attracts me like no other lover
Something in the way she woos me

I don't want to leave her now
You know I believe her now

Somewhere in her smile she knows
That I don't need no other lover
Something in her style that shows me

Don't want to leave her now
You know I believe her now

You're asking me will my love grow
I don't know, I don't know
You stick around now it may show
I don't know, I don't know

Something in the way she knows
And all I have to do is think of her
Something in the things she shows me

Don't want to leave her now
You know I believe her now6.3  Beware Of Darkness

[Verse]
Watch out now, take care
Beware of falling swingers
Dropping all around you
The pain that often mingles
In your fingertips
Beware of darkness

[Verse]
Watch out now, take care
Beware of the thoughts that linger
Winding up inside your head
The hopelessness around you
In the dead of night
Beware of sadness

[Bridge]
It can hit you
It can hurt you
Make you sore and what is more
That is not what you are here for

[Verse]
Watch out now, take care
Beware of soft shoe shufflers
Dancing down the sidewalks
As each unconscious sufferer
Wanders aimlessly
Beware of Maya

6.4  If Not For You .


[Verse]
If not for you
Babe, I couldn't even find the door
I couldn't even see the floor
I would be sad and blue, if not for you
If not for you
Babe, the night would see me wide awake
The day would surely have to break
It would not be new, if not for you

[Chorus][x2]
If not for you, my sky would fall
Rain would gather, too
Without your love I would be nowhere at all
I would be lost, if not for you
If not for you
The winter would hold no spring
Couldn't hear a robin sing

I just wouldn't have a clue, if not for you

6.5  This is Love .

[Verse 1]
Vicious words drift away from their meanings
And the sun melts the chill from our lives
Helping us all to remember what we came here for

[Chorus]
This is love, this is la la la la love
This is love, this is la la la la love

[Verse 2]
Little things that will change you forever
May appear from way out of the blue
Making fools of everybody who don't understand

[Chorus]

[Verse 3]
Since our problems have been our own creation
They also can be overcome
When we use the power provided free to everyone

[Chorus]

7. Rod Stewart

Ca sĩ
Roderick David "Rod" Stewart là một ca sĩ - nhạc sĩ người Anh. Với chất giọng nam cao đặc biệt, Stewart nổi lên cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 với nhóm The Jeff Beck Group và sau đó là Faces. Wikipedia
Vợ: Penny Lancaster (kết hôn 2007), Rachel Hunter (kết hôn 1990–2006), Alana Stewart (kết hôn 1979–1984)

  Từng là thành viên của Faces và Jeff Beck Group trước khi tách ra theo đuổi sự nghiệp solo. Được đánh giá là giọng ca và phong cách độc nhất vô nhị, Rod có lượng đĩa bán ra lên tới 100 triệu bản trong suốt 4 thập niên ông theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Album chính: The Very Best Of Rod Stewart
 Trang web  http://www.rodstewart.com/

Vài tác phẩm tiêu biểu

7.1 Sailing

I am sailing
I am sailing
Home again
'Cross the sea
I am sailing
Stormy waters
To be near you
To be free

I am flying
I am flying
Like a bird
'Cross the sky
I am flying
Passing high clouds
To be with you
To be free

Can you hear me, can you hear me
Through the dark night, far away
I am dying, forever crying
To be with you, who can say

Can you hear me, can you hear me
Through the dark night far away
I am dying, forever crying
To be with you, who can say

We are sailing, we are sailing
Home again
'Cross the sea
We are sailing
Stormy waters
To be near you
To be free

Oh Lord, to be near you, to be free
Oh Lord, to be near you, to be free
Oh Lord, to be near you, to be free
Oh Lord
7.2  I Don't Want To Talk About It

I can tell by your eyes that you've probably been cryin' forever,
And the stars in the sky don't mean nothin' to you, they're a mirror.
I don't want to talk about it, how you broke my heart.
If I stay here just a little bit longer,
If I stay here, won't you listen to my heart, whoa, my heart?

If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart?
Blue for the tears, black for the night's fears.
The stars in the sky don't mean nothin' to you, they're a mirror.
I don't want to talk about it, how you broke my heart.
If I stay here just a little bit longer,
If I stay here, won't you listen to my heart, whoa, my heart?
I don't want to talk about it, how you broke this ol' heart.

If I stay here just a little bit longer,
If I stay here, won't you listen to my heart, whoa, my heart?
My heart, whoa, my heart.

7.3  When I Need You 
Rod Stewart – When I Need You Lyrics
(Carol Bayer Sager, Albert Hammond)

When I need you
I just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you
It's only a heart beat away

When I need love
I hold out my hand and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

Miles and miles of empty space in between us
A telephone can't take the place of your smile
But you know I won't be traveling forever
It's cold out but hold out and do like I do

When I need you
I just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you baby
It's only a heart beat away

It's not easy when the road is your driver
Honey that's a heavy load that we bear
But you know I won't be traveling a lifetime
It's cold out so hold out and do like I do

When I need you

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

When I need you
I close my eyes
I hold out my hand and I've got you darlin'
It's only a heart beat away
Now listen
When I need you darlin'
I hold you, feel ya
Give it to me baby

And I miss ya baby
Just close my eyes and I'm with you
And I need you tonight
You know it's only a heart beat away
Songwriters: Albert Hammond, Carole Bayer Sager
When I Need You lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC, Warner/Chappell Music, Inc., CARLIN AMERICA INC
7.4  Have I Told You Lately - Rod Stewart - released June 1993

Have I told you lately that I love you
Have I told you there's no one else above you
Fill my heart with gladness
take away all my sadness
ease my troubles that's what you do

For the morning sun in all it's glory
greets the day with hope and comfort too
You fill my life with laughter
and somehow you make it better
ease my troubles that's what you do
There's a love that's divine
and it's yours and it's mine like the sun
And at the end of the day
we should give thanks and pray
to the one, to the one

Have I told you lately that I love you
Have I told you there's no one else above you
Fill my heart with gladness
take away all my sadness
ease my troubles that's what you do

There's a love that's divine
and it's yours and it's mine like the sun
And at the end of the day
we should give thanks and pray
to the one, to the one

And have I told you lately that I love you
Have I told you there's no one else above you
You fill my heart with gladness
take away my sadness
ease my troubles that's what you do
Take away all my sadness
fill my life with gladness
ease my troubles that's what you do
Take away all my sadness
fill my life with gladness
ease my troubles that's what you do
7.5 Maggie May 
(rod stewart / martin quittenton)

Wake up maggie I think I got something to say to you
Its late september and I really should be back at school
I know I keep you amused but I feel I'm being used
Oh maggie I couldn't have tried any more
You lured me away from home just to save you from being alone
You stole my heart and that's what really hurt

The morning sun when it's in your face really shows your age
But that don't worry me none in my eyes you're everything
I laughed at all of your jokes my love you didn't need to coax
Oh, maggie I couldn't have tried any more
You lured me away from home, just to save you from being alone
You stole my soul and that's a pain I can do without

All I needed was a friend to lend a guiding hand
But you turned into a lover and
Mother what a lover, you wore me out
All you did was wreck my bed
And in the morning kick me in the head
Oh maggie I couldn't have tried anymore
You lured me away from home cause you didn't want to be alone
You stole my heart I couldn't leave you if I tried

I suppose I could collect my books and get on back to school
Or steal my daddys cue and make a living out of playing pool
Or find myself a rock and roll band that needs a helpin hand
Oh maggie I wish I'd never seen your face
You made a first-class fool out of me
But I'm as blind as a fool can be
You stole my heart but I love you anyway

Maggie I wish I'd never seen your face
Ill get on back home one of these days
Songwriters: Martin Quittenton, Roderick Stewart
Maggie May lyrics © Warner/Chappell Music, Inc.

8. Bob Dylan

Bob Dylan - Azkena Rock Festival 2010 2.jpg

Robert Allen Zimmerman  sinh ngày 24 tháng 5 năm 1941, tiếng Hebrew [Shabtai Zisl ben Avraham], được biết đến với nghệ danh Bob Dylan, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, họa sĩ, nhà văn và nhà biên kịch người Mỹ. Ông là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tới nền âm nhạc nói riêng và văn hóa thế giới nói chung trong suốt năm thập kỷ trở lại đây.  Một số ca khúc đầu tay của Dylan, tiêu biểu là "Blowin' in the Wind" và "The Times They Are a-Changin'", mô tả các hoạt động nhân quyền và phản chiến. Dĩa đơn "Like a Rolling Stone" (1965) đã thay đổi bộ mặt nền âm nhạc đại chúng so với trước kia.  Từ giữa thập niên 1960 Bob Dylan hợp tác với nhiều nghệ sĩ rock đương thời, đều có các tác phẩm đứng vị trí cao tại các bảng xếp hạng của Mỹ.

Tự mình làm nên thành công, Dylan được đánh giá là nhà soạn nhạc tài ba nhất trong dòng nhạc rock. Các tác phẩm của ông sẽ trở thành top hit  gay lập tức cho bất kỳ ca sĩ nào đã chọn trình bày bài hát đó.

Album chính: Blonde On Blonde


8.1  Knockin' On Heaven's Door

Mama, take this badge off of me
I can't use it anymore.
It's gettin' dark, too dark to see
I feel I'm knockin' on heaven's door.

Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door

Mama, put my guns in the ground
I can't shoot them anymore.
That long black cloud is comin' down
I feel I'm knockin' on heaven's door.

Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Songwriters: Bob Dylan
Knockin' On Heaven's Door lyrics © BOB DYLAN MUSIC OBO RAM'S HORN

8.2  Handle With Care

Been beat up and battered 'round
Been sent up, and I've been shot down
You're the best thing that I've ever found

Handle me with care
Reputations changeable
Situations tolerable
But baby, you're adorable
Handle me with care
I'm so tired of being lonely
I still have some love to give
Won't you show me that you really care

Everybody's got somebody to lean on
Put your body next to mine, and dream on

I've been fobbed off, and I've been fooled
I've been robbed and ridiculed
In day care centers and night schools
Handle me with care

[Guitar Solo]

Been stuck in airports, terrorized
Sent to meetings, hypnotized
Overexposed, commercialized
Handle me with care

I'm so tired of being lonely
I still have some love to give
Won't you show me that you really care

Everybody's got somebody to lean on
Put your body next to mine, and dream on

I've been uptight and made a mess
But I'll clean it up myself, I guess
Oh, the sweet smell of success
Handle me with care


8.3  Make You Feel My Love


[Verse 1]
When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love

[Verse 2]
When the evening shadows and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love

[Verse 3]
I know you haven’t made your mind up yet
But I would never do you wrong
I’ve known it from the moment that we met
No doubt in my mind where you belong

[Verse 4]
I’d go hungry, I’d go black and blue
I’d go crawling down the avenue
There’s nothing that I wouldn’t do
To make you feel my love

[Verse 5]
The storms are raging on the rolling sea
And on the highway of regret
The winds of change are blowing wild and free
You ain't seen nothing like me yet

[Verse 6]
I could make you happy, make your dreams come true
Nothing that I wouldn’t do
Go to the ends of the earth for you
To make you feel my love


8.4  Blowin' In The Wind 

How many roads must a man walk down
Before you can call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

Yes, how many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?
Yes, how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn't see?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

Yes, how many times must a man look up
Before he can really see the sky?
Yes, how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

Songwriters: BOB DYLAN
Blowin' In The Wind lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Các phiên bản khác
8.5  Like A Rolling Stone

Once upon a time you dressed so fine
Threw bums a dime in your prime,
didn't you?
People called said beware doll, you're bound to fall
You thought they were all kidding you
You used to laugh about
People who were hanging out
Now you don't talk so loud
Now you don't seem so proud
About having to be scrounging your next meal
How does it feel, how does it feel?
To be on your own, without a home
Like a complete unknown, like a rolling stone

You've gone to the finest schools, alright miss lonely
but you know you only used to get juiced in it
Nobody's ever taught you how to live out on the street
And now you're gonna have to get used to it
You say you never compromise
With the mystery tramp, but now you realize
He's not selling any alibies
As you stare into the vacuum of his eyes
And say do you want to make a deal?

(Chorus)

Oh, you never turned around to see the frowns
On the jumpers and the clowns when they did their tricks for you
You never understood that it ain't no good
You shouldn't let other people get your kicks for you
You used to ride on your chrome horse with your diplomat
Who carried on his shoulder a siamese cat
Ain't it hard when you discovered that
He really wasn't where it's at
After he took from you everything he could steal

Princess on a steeple and all the pretty people
They're all drinking, thinking that they've got it made
Exchanging all precious gifts
You better take your diamond ring, you better pawn it babe
You used to be so amused
At Napoleon in rags and the language that he used
Go to him he calls you, you can't refuse
When you ain't got nothing, you got nothing to loose
You're invisible now, you've got not secret to conceal9. Jimi Hendrix

Jimi Hendrix 1967.png

James Marshall "Jimi" Hendrix (tên khai sinh Johnny Allen Hendrix; 27 tháng 11 năm 1942 – 18 tháng 9 năm 1970) là một nghệ sĩ ghi ta người Mỹ gốc Phi. Hendrix được đánh giá là một trong những nghệ sĩ âm nhạc có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc rock and roll .Sau khi đã thành danh ở Anh, ông trở nên nổi tiếng thế giới với buổi biểu diễn âm nhạc tại Monterey Pop Festival năm 1967. Ông cũng đã được Rolling Stone bình chọn là nghệ sĩ ghi ta vĩ đại nhất trong lịch sử và là nghệ sĩ thứ 5 trong danh sách 100 nghệ sĩ của mọi thời đại. Hendrix đã tự học chơi đàn ghita điện, ông thường chơi đàn Fender Stratocaster để ngược và luôn tự lên dây đàn để phù hợp với cách chơi của mình.
J. Hendrix chính là tay chơi guitar điện tử xuất sắc nhất mọi thời đại. ông đạt được đến thành công mà bất cứ ca sĩ hát nhạc rock nào cũng ao ước, ngưỡng mộ, dù sự nghiệp âm nhạc của anh không kéo dài: Jimi Hendrix chết ở tuổi 27.

Album chính: Electric Ladyland

9.1  Hey Joe 

Hey Joe, where you goin' with that gun of yours?
Hey Joe, I said where you goin' with that gun in your hand, oh
I'm goin' down to shoot my old lady
You know I caught her messin' 'round with another man
I'm goin' down to shoot my old lady
You know I caught her messin' 'round with another man
And that ain't too cool
Huh, hey Joe, I heard you shot your mamma down
You shot her down now
Hey Joe, I heard you shot your lady down
You shot her down in the ground, yeah
Yeah
Yes, I did, I shot her
You know I caught her messin' round, messin' round town
Yes I did, I shot her
You know I caught my old lady messin' 'round town
And I gave her the gun
And I shot her
Alright
Shoot her one more time again, baby
Yeah
Oh, dig it
Oh, alright
Hey Joe
Where you gonna run to now, where you gonna go?
Hey Joe, I said
Where you gonna run to now, where you gonna go?
I'm goin' way down south
Way down to Mexico way
Alright
I'm goin' way down South
Way down where I can be free
Ain't no one gonna find me
Ain't no hang-man gonna
He ain't gonna put a rope around me
You better believe it right now
I gotta go now
Hey, Joe
You better run on down
Goodbye everybody-------------------------------------------------------------------------------------------

 Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Psalm 112:4 

 Mục-đích của sự răn-bảo, ấy là sự yêu-thương, bởi lòng tinh-sạch, lương-tâm tốt và đức-tin thật mà sanh ra. I Ti-mô-thê 1:5Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN . Phần 15f . HÀM SỐ LOG - PHƯƠNG TRÌNH LOG.
GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN .

Phần 15f . HÀM SỐ LOG  - PHƯƠNG TRÌNH LOG.   

DANH MỤC CÔNG CỤ GIẢI TOÁN TRỰC TUYẾN  MATHEMATICA  WOLFRAM | ALPHA .

Giới thiệu .

Bạn đọc truy cập vào đường dẫn  http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen  để sử dụng các widgets giải toán trực tuyến W|A Mathematica theo chỉ mục trong danh sách dưới đây .

Những widgets này đã được tác giả sắp xếp theo từng môn học và cấp lớp theo ký hiệu như sau :

D : Đại số . Ví dụ  D8.1 widget dùng cho Đại số lớp 8 , mục 1 - Khai triển , rút gọn biểu thức đại số .
H : Hình học . Ví dụ  H12.3  widget dùng cho Hình học lớp 12 , mục 3 - Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian .
G : Giải tích . Ví dụ : G11.7  widget dùng cho Giải tích lớp 11 , mục 7 - Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
GI : Giải tích cao cấp I . Ví dụ GI.15  widget dùng cho Giải tích cao cấp I , mục 15 - Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GII : Giải tích cao cấp II .


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 ĐẠI SỐ 8

D8.1  Khai triển , rút gọn biểu thức đại số
D8.2  Rút gọn phân thức
D8.3  Phân tích thừa số
D8.4  Nhân 2 đa thức
D8.5  Khai triển tích số ( có thể dùng để khai triển Newton )
D8.6  Phân tích thừa số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 10

D10.1 Giải phương trình nguyên Diophante
D10.2 Giải phương trình tuyệt đối
D10.3 Giải phương trình chứa tham số
D10.4  Giải phương trình đại số
D10.5  Giải phương trình từng bước
D10.6  Giải bất phương trình minh hoạ bằng đồ thị

D10.8  Tính giá trị biểu thức hàm số
D10.9  Giải bất phương trình đại số và minh hoạ bằng đồ thị
D10.10  Giải bất phương trình đại số - tìm miền nghiệm
D10.11  Giải phương trình đại số
D10.12  Giải phương trình vô tỷ
D10.13  Giải phương trình minh hoạ từng bước
D10.14  Giải phương trình dạng hàm ẩn
D10.15  Giải hệ thống phương trình tuyến tính , phi tuyến
D10.16  Giải hệ phương trình
D10.17  Vẽ miền nghiệm của bất phương trình đại số
D10.19  Tối ưu hoá hàm 2 biến với các ràng buộc
D10.20  Tìm giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành Ox , trục tung Oy

HÌNH HỌC 10

H10.1  Tính diện tích tam giác trong hệ toạ độ Oxy
H10.3  Khảo sát conic ( đường tròn , Ellipse , Parabola , Hyperbola )
H10.2  Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng trong Oxy++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 11

D11.1 Thuật chia Euclide dùng cho số và đa thức  ( HORNER )
D11.2  Tính tổng nghịch đảo của n số tự nhiên
D11.6  Khai triển nhị thức Newton


GIẢI TÍCH 11


G11.1  Tính gíá trị một chuỗi số  theo n
G11.2  Đa thức truy hồi
G11.3  Khảo sát tính hội tụ của chuỗi số
G11.4  Tính giới hạn của chuỗi số khi  $n \rightarrow  \infty$
G11.5  Tìm hàm số ngược của hàm số cho trước
G11.6  Tìm đạo hàm của hàm số hợp - giải thích
G11.7   Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
G11.8   Tìm giới hạn của hàm số
G11.9   Tìm giới hạn của hàm số
G11.10  Tính đạo hàm hàm số có dạng U/V
G11.11  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước
G11.12  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước

G11+12.1   Tính đạo hàm ,tích phân , giới hạn , vẽ đồ thị


LƯỢNG GIÁC 11

L11.1   Giải phương trình lượng giác
L11.2   Giải phương trình lượng giác trên một đoạn
L11.3   Tìm chu kỳ của hàm số tuần hoàn
L11.4   Khai triển công thức lượng giác++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 12

D12.1   Cấu trúc của số phức
D12.1   Giải phương trình mũ
D12.3   Giải  phương trình chứa tham số
D12.4   Giải  phương trình  bất kỳ  ( Bậc 2 , 3 , ... , mũ  , log , căn thức )
D12.5   Giải phương trình mũGIẢI TÍCH 12


G12.1  Vẽ đồ thị biểu diễn phương trình
G12.2    Khảo sát hàm số hữu tỷ
G12.3   Vẽ đồ thị trong toạ độ cực (Polar)
G12.4    Tìm cực trị của hàm số
G12.5    Vẽ đồ thị hàm số 2D
G12.6   Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số
G12.7    Vẽ nhiều hàm số - Basic plot. To plot two or more functions, enter {f1(x), f2(x),...}
G12.8    Tìm điểm uốn của hàm số cho trước
G12.9    Tìm nghiệm của các phương trình  y = 0 , y ' = 0 ,  y " = 0
G12.10    Tính tích phân bất định
G12.11    Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.12   Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.13   Tìm đường tiệm cận của hàm số
G12.14   Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.15  Tìm giao điểm của hàm số đa thức và trục hoành Ox - Vẽ đồ thị .
G12.16    Tính thể tích vật thể tròn xoay giới hạn bởi (C1) , (C2)
G12.17    Vẽ đồ thị hàm số ( có đường tiệm cận )
G12.18   Vẽ đồ thị 2D , 3D
G12.19   Tìm hoành độ giao điểm giữa 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.20    Vẽ đường cong tham số 3D
G12.21    Tính diện tich mặt tròn xoay
G12.22    Tích thể tích vật tròn xoay  (C) , trục  Ox , x =a , x= b
G12.23    Thể tích vật tròn xoay
G12.24    Tích thể tích vật tròn xoay (C1) , (C2) , trục OX , x = a , x = b
G12.25    Khảo sát hàm số đơn giản
G12.26    Tìm cực trị của hàm số
G12.27    Tìm nguyên hàm của hàm số
G12.28    Tính tích phân xác định


HÌNH HỌC 12


H12.1  Tính khoảng cách 2 điểm trong 2D , 3D
H12.2   Viết phương trình mặt phẳng qua 3 điểm trong không gian
H12.3  Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian
H12.4   Tìm công thức thể tích , diện tích hình không gian
H12.5   Vẽ đồ thị 2D , mặt 3D
H12.6    Tích có hướng 2 vector++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GIẢI TÍCH CAO CẤP

GI.1    Vẽ đồ thị , mặt 3D
GI.2   Vẽ đồ thị , mặt  3D
GI.3    Tích phân 2 lớp
GI.5    Tích phân kép
GI.6    Tích phân bội 3
GI.7    Tích phân bội 3
GI.8    Tích phân suy rộng
GI.9    Chuỗi và dãy số
GI.10    Các bài toán cơ bản trong vi  tích phân
GI.11     Vẽ hàm từng khúc ( piecewise ) - dùng để xét tính liên tục của hàm số
GI.12    Tính đạo hàm và tích phân một hàm số cho trước
GI.13     Vẽ đồ thị hàm số trong hệ toạ độ cực
GI.14     Tính đạo hàm riêng
GI.15    Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GI.16    Tính tổng chuỗi số  n = 1...$\infty$
GI.17     Vẽ  đồ thị  3 hàm số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bài viết sau đây mô tả các khái niệm toán học và hướng dẫn tính toán chi tiết bằng công cụ trực tuyến , bạn đọc có thể tham khảo những nội dung chính yếu được đề cập đến trong giáo trình toán phổ thông  cùng với các ví dụ minh họa  .

Một số website hữu ích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn toán :

http://quickmath.com/
http://analyzemath.com/
http://www.intmath.com/
http://www.mathportal.org
https://www.mathway.com/
https://www.symbolab.com/
http://www.graphsketch.com/
http://www.meta-calculator.com/online/?home
http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen
https://www.geekandnerd.org/edu-courses/

15.  HÀM SỐ LOG - PHƯƠNG TRÌNH LOG - Phương trình log .

15.5  Phương trình log .

15.5.1  Dạng phương trình   $F(log_ax,log_bx)=C$   .

a. Phân loại  .

Click View Flashcard xem trang hiện hành - Click Flip xem trang kế tiếp .
Nhắc lại về các công thức logarith .AL121.4a .Logarithmic equations _ Phương trình logarith

Here are methods commonly used to solve logarithmic equations . Some have been presented previously in flashcards AL121.3 a,b,c _related to the logarithmic properties . The author hopes that students could have a thorough grasp of key methods in solving logarithmic equations and apply the essence of surveying function flexibly while facing the parametric equations and many other complicated logarith problems .
Sau đây là các phương pháp thường được sử dụng để giải phương trình logarit. Một số đã được trình bày trong Flashcards trước đây AL121.3 a, b, c _liên quan đến những tính chất logarit. Tác giả hy vọng rằng học sinh có thể nắm vững các phương pháp chính trong việc giải quyết phương trình logarit và áp dụng khảo sát hàm số một cách linh hoạtkhi phải đối mặt với các phương trình tham số và các vấn đề logarith phức tạp khác .


=======================

1. Basic form ( dạng phương trình log cơ bản , giải bình thường )

2. Polynomial form 
( dạng phương trình log đa thức , đặt t = hslog ) 

3. 
Log-Inverse form ( dạng phương trình log cơ số đảo , đặt t = hs log , quy về phương trình bậc 2 , 3 ,... )

4. Log-Poly form 
( dạng phương trình log - đa thức , giải bằng tính đơn điệu , định lý Rolle )

5. Log-Expo form 
( dạng phương trình log - mũ , đặt t = hs log , dùng mũ phá log )


6. Log-Log form ( dạng phương trình log - log , giải bằng mũ phá log )

7.Bases-convert form ( dạng phương trình log - đổi cơ số , dùng công thức log , rút gọn phương trình )

8. Two-Bases form ( dạng phương trình log - 2 vế 2 cơ số khác nhau , giải bằng tính đơn điệu , định lý Rolle )


9. Factorization form ( dạng phương trình log - tích số , giải bằng phân tích thừa số , A.B = 0 <=> A = 0 V B = 0 )

Author :Co.H.Tran
MMPC VN
Copyright 2010
http://cohtranhsed.yolasite.com

b. Cách giải - Các ví dụ  .

  

C
Công cụ trực tuyến    https://www.symbolab.com/

c. Lời giải chi tiết .Ví dụ 1. 
Giải các phương trình LOG CƠ BẢN sau

Công cụ trực tuyến

a*  $x=2,x=-1$        Xem   https://goo.gl/F1kzcm

b*  $x=5$               Xem   https://goo.gl/QWv5KW

c*  $x=1 $              Xem  https://goo.gl/SJuFZo

d*  $x= 6+ \sqrt{51}$    Xem   https://goo.gl/CUSKjV


Ví dụ 2. 
Giải các phương trình  ĐA THỨC LOG sau


Công cụ trực tuyến

a*  $x=2,x=4$                   Xem   https://goo.gl/P8eJgn

b*  $x=5, x=2^{\frac{-1+\sqrt{13}}{2}}+3, x=2^{\frac{-1-\sqrt{13}}{2}}+3$             
                                       
                                          Xem   https://goo.gl/tNzH5R

c*  $x=81 , x=3 $             Xem  https://goo.gl/qHjmV8

d*  $x=10, x=100$           Xem   https://goo.gl/BEscsG


Ví dụ 3. 
Giải các phương trình LOG - CƠ SỐ ĐẢO sau


Công cụ trực tuyến

a*  $x=2,x=8$                  Xem   https://goo.gl/2qnxnA

b*  $x=1/4, x=4$              Xem   https://goo.gl/ukpWL8

c*  $x= \sqrt{3} , x=3 $             Xem  https://goo.gl/AB9D42

d*  $x>1$        Symbolab không cho lời giải .   Xem   https://goo.gl/BEscsG
Giải bằng W|A    Xem  https://goo.gl/4bEJRYVí dụ 4. 
Giải các phương trình LOG - ĐA THỨC sau


Công cụ trực tuyến

a*  $x=4$           Symbolab không cho lời giải .         Xem   https://goo.gl/ysR7Xb
Giải bằng W|A   Xem  https://goo.gl/otT1Ey

b*  $x=3$           Xem   https://goo.gl/ngj1f7

c*  $x=2$           Xem  https://goo.gl/Wm1twy

d*  $x=5$           Xem   https://goo.gl/Aw8RAH


Ví dụ 5. 
Giải các phương trình LOG - MŨ sau

Công cụ trực tuyến

a*  $x=1$            Xem  https://goo.gl/md5EF6

b*  $x=log_{3}28 , x =log_{3}(82/81)$           Xem   https://goo.gl/MNw5Ux

c*  $x \leq 0 , log_65 \leq x \leq 1$           Xem  https://goo.gl/FvbEPm

d*  $x=1$           Xem   https://goo.gl/jUxcrp

e*  $x>100$       Xem   https://goo.gl/E7y2u1

f*  $x=0$           Xem   https://goo.gl/AbG9uG


Ví dụ 6. 
Giải các phương trình LOG - LOG sauCông cụ trực tuyến

a*  $x=1/3$            Xem  https://goo.gl/BkBzL5

b*  $x=\phi; 4 <x <10$           Xem   https://goo.gl/jPP2ks

c*  $  x = 9/2  \pm  \sqrt{241}/2 $           Xem  https://goo.gl/nGrg5e   https://goo.gl/TPJEYh

d*  $log_{4}13 \leq  x < 2$           Xem   https://goo.gl/b2PDba

e*  $x=16$       Xem   https://goo.gl/XAhb9o   

f*  $x=1$           Xem   https://goo.gl/sdbc8o   


Ví dụ 7. 
Giải các phương trình LOG - ĐỔI CƠ SỐ  sau


Công cụ trực tuyến

a*  $x=3$            Xem  https://goo.gl/phQWSB    (chuyển về cơ số 10 )

b*  $x=\phi $           Xem   https://goo.gl/hDpaa7    https://goo.gl/7icQCt

c*  $  x = 2 ; x=3 $           Xem  https://goo.gl/Lq6p4K 15.5.2 Tính chất giải tich của phương trình log  $y=log_ax$ .
a. Các ví dụ về hàm số log .

 

Xem các ví dụ minh họa trong Flashcard sau .
Ví dụ 1. 

Chứng minh các đẳng thức log .


Lời giải 


Ví dụ 2. 
Tìm miền xác định của hàm số log  .
Lời giải .Ví dụ 3. 


Vẽ đồ thị  hàm số log , tìm nghiệm bằng đồ thị .


Lời giải .

b. Các ví dụ phức tạp về hàm số log  .

Ví dụ 4. 

Tìm đạo hàm của hàm số log .


Lời giải .


Trần hồng Cơ
Ngày 05/10/2016


 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. 

Psalm 112:4 

 Mục-đích của sự răn-bảo, ấy là sự yêu-thương, bởi lòng tinh-sạch, lương-tâm tốt và đức-tin thật mà sanh ra.

I Ti-mô-thê 1:5

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN . Phần 15e . HÀM SỐ LOG - PHƯƠNG TRÌNH LOG.GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN .

Phần 15e . HÀM SỐ LOG  - PHƯƠNG TRÌNH LOG.   

DANH MỤC CÔNG CỤ GIẢI TOÁN TRỰC TUYẾN  MATHEMATICA  WOLFRAM | ALPHA .

Giới thiệu .

Bạn đọc truy cập vào đường dẫn  http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen  để sử dụng các widgets giải toán trực tuyến W|A Mathematica theo chỉ mục trong danh sách dưới đây .

Những widgets này đã được tác giả sắp xếp theo từng môn học và cấp lớp theo ký hiệu như sau :

D : Đại số . Ví dụ  D8.1 widget dùng cho Đại số lớp 8 , mục 1 - Khai triển , rút gọn biểu thức đại số .
H : Hình học . Ví dụ  H12.3  widget dùng cho Hình học lớp 12 , mục 3 - Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian .
G : Giải tích . Ví dụ : G11.7  widget dùng cho Giải tích lớp 11 , mục 7 - Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
GI : Giải tích cao cấp I . Ví dụ GI.15  widget dùng cho Giải tích cao cấp I , mục 15 - Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GII : Giải tích cao cấp II .


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 ĐẠI SỐ 8

D8.1  Khai triển , rút gọn biểu thức đại số
D8.2  Rút gọn phân thức
D8.3  Phân tích thừa số
D8.4  Nhân 2 đa thức
D8.5  Khai triển tích số ( có thể dùng để khai triển Newton )
D8.6  Phân tích thừa số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 10

D10.1 Giải phương trình nguyên Diophante
D10.2 Giải phương trình tuyệt đối
D10.3 Giải phương trình chứa tham số
D10.4  Giải phương trình đại số
D10.5  Giải phương trình từng bước
D10.6  Giải bất phương trình minh hoạ bằng đồ thị

D10.8  Tính giá trị biểu thức hàm số
D10.9  Giải bất phương trình đại số và minh hoạ bằng đồ thị
D10.10  Giải bất phương trình đại số - tìm miền nghiệm
D10.11  Giải phương trình đại số
D10.12  Giải phương trình vô tỷ
D10.13  Giải phương trình minh hoạ từng bước
D10.14  Giải phương trình dạng hàm ẩn
D10.15  Giải hệ thống phương trình tuyến tính , phi tuyến
D10.16  Giải hệ phương trình
D10.17  Vẽ miền nghiệm của bất phương trình đại số
D10.19  Tối ưu hoá hàm 2 biến với các ràng buộc
D10.20  Tìm giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành Ox , trục tung Oy

HÌNH HỌC 10

H10.1  Tính diện tích tam giác trong hệ toạ độ Oxy
H10.3  Khảo sát conic ( đường tròn , Ellipse , Parabola , Hyperbola )
H10.2  Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng trong Oxy++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 11

D11.1 Thuật chia Euclide dùng cho số và đa thức  ( HORNER )
D11.2  Tính tổng nghịch đảo của n số tự nhiên
D11.6  Khai triển nhị thức Newton


GIẢI TÍCH 11


G11.1  Tính gíá trị một chuỗi số  theo n
G11.2  Đa thức truy hồi
G11.3  Khảo sát tính hội tụ của chuỗi số
G11.4  Tính giới hạn của chuỗi số khi  $n \rightarrow  \infty$
G11.5  Tìm hàm số ngược của hàm số cho trước
G11.6  Tìm đạo hàm của hàm số hợp - giải thích
G11.7   Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
G11.8   Tìm giới hạn của hàm số
G11.9   Tìm giới hạn của hàm số
G11.10  Tính đạo hàm hàm số có dạng U/V
G11.11  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước
G11.12  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước

G11+12.1   Tính đạo hàm ,tích phân , giới hạn , vẽ đồ thị


LƯỢNG GIÁC 11

L11.1   Giải phương trình lượng giác
L11.2   Giải phương trình lượng giác trên một đoạn
L11.3   Tìm chu kỳ của hàm số tuần hoàn
L11.4   Khai triển công thức lượng giác++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 12

D12.1   Cấu trúc của số phức
D12.1   Giải phương trình mũ
D12.3   Giải  phương trình chứa tham số
D12.4   Giải  phương trình  bất kỳ  ( Bậc 2 , 3 , ... , mũ  , log , căn thức )
D12.5   Giải phương trình mũGIẢI TÍCH 12


G12.1  Vẽ đồ thị biểu diễn phương trình
G12.2    Khảo sát hàm số hữu tỷ
G12.3   Vẽ đồ thị trong toạ độ cực (Polar)
G12.4    Tìm cực trị của hàm số
G12.5    Vẽ đồ thị hàm số 2D
G12.6   Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số
G12.7    Vẽ nhiều hàm số - Basic plot. To plot two or more functions, enter {f1(x), f2(x),...}
G12.8    Tìm điểm uốn của hàm số cho trước
G12.9    Tìm nghiệm của các phương trình  y = 0 , y ' = 0 ,  y " = 0
G12.10    Tính tích phân bất định
G12.11    Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.12   Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.13   Tìm đường tiệm cận của hàm số
G12.14   Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.15  Tìm giao điểm của hàm số đa thức và trục hoành Ox - Vẽ đồ thị .
G12.16    Tính thể tích vật thể tròn xoay giới hạn bởi (C1) , (C2)
G12.17    Vẽ đồ thị hàm số ( có đường tiệm cận )
G12.18   Vẽ đồ thị 2D , 3D
G12.19   Tìm hoành độ giao điểm giữa 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.20    Vẽ đường cong tham số 3D
G12.21    Tính diện tich mặt tròn xoay
G12.22    Tích thể tích vật tròn xoay  (C) , trục  Ox , x =a , x= b
G12.23    Thể tích vật tròn xoay
G12.24    Tích thể tích vật tròn xoay (C1) , (C2) , trục OX , x = a , x = b
G12.25    Khảo sát hàm số đơn giản
G12.26    Tìm cực trị của hàm số
G12.27    Tìm nguyên hàm của hàm số
G12.28    Tính tích phân xác định


HÌNH HỌC 12


H12.1  Tính khoảng cách 2 điểm trong 2D , 3D
H12.2   Viết phương trình mặt phẳng qua 3 điểm trong không gian
H12.3  Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian
H12.4   Tìm công thức thể tích , diện tích hình không gian
H12.5   Vẽ đồ thị 2D , mặt 3D
H12.6    Tích có hướng 2 vector++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GIẢI TÍCH CAO CẤP

GI.1    Vẽ đồ thị , mặt 3D
GI.2   Vẽ đồ thị , mặt  3D
GI.3    Tích phân 2 lớp
GI.5    Tích phân kép
GI.6    Tích phân bội 3
GI.7    Tích phân bội 3
GI.8    Tích phân suy rộng
GI.9    Chuỗi và dãy số
GI.10    Các bài toán cơ bản trong vi  tích phân
GI.11     Vẽ hàm từng khúc ( piecewise ) - dùng để xét tính liên tục của hàm số
GI.12    Tính đạo hàm và tích phân một hàm số cho trước
GI.13     Vẽ đồ thị hàm số trong hệ toạ độ cực
GI.14     Tính đạo hàm riêng
GI.15    Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GI.16    Tính tổng chuỗi số  n = 1...$\infty$
GI.17     Vẽ  đồ thị  3 hàm số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bài viết sau đây mô tả các khái niệm toán học và hướng dẫn tính toán chi tiết bằng công cụ trực tuyến , bạn đọc có thể tham khảo những nội dung chính yếu được đề cập đến trong giáo trình toán phổ thông  cùng với các ví dụ minh họa  .

Một số website hữu ích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn toán :

http://quickmath.com/
http://analyzemath.com/
http://www.intmath.com/
http://www.mathportal.org
https://www.mathway.com/
https://www.symbolab.com/
http://www.graphsketch.com/
http://www.meta-calculator.com/online/?home
http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen
https://www.geekandnerd.org/edu-courses/

15.  HÀM SỐ LOG - PHƯƠNG TRÌNH LOG - Hàm số log .

15.4  Hàm số log .

15.4.1  Dạng hàm số   $y=log_ax$   - Các công thức log .

a. Khái niệm  .

Click View Flashcard xem trang hiện hành - Click Flip xem trang kế tiếp .
AL121.3a Logarithmic function_Hàm số logarith
Presenting the properties of a logarithmic function .
Trình bày các tính chất của hàm số logarith .

Author :
Co.H.Tran
MMPC VN
Copyright 2010
http://cohtranhsed.yolasite.comThus $x = a^x  \Leftrightarrow  y = log_ax ( 0 < a \neq 1 )$
a : base , x : variable
Classification :
Common logarithms and Natural logarithms
Logarith thường (ký hiệu log , lg ) và logarith tự nhiên ( ký hiệu Ln , ln )
Common logarithms ( log thường , log cơ số 10 , log thập phân )

$x = 10^y <=> y = log_{10}x$
$log_{10}x = logx = lgx$

Increasing Logarithmic 
Hàm log tăng Decreasing Logarithmic 
Hàm log giảm  4 . Logarithmic Formulas

 5 . Derivative of Logarithmic Function

(lnx)'  =  1/x
(logax)'  = 1/(x.lna)
b. Các ví dụ đơn giản về công thức log .


 
AL121.3b Examples for AL121.3a_Các ví dụ về hàm số logarith .

Some examples will be presented here to illustrate the properties and how to apply the formulas in simplifying expressions , proving logarithmic equalities , inequalities and also computing many other problems 
Một số ví dụ sẽ được trình bày ở đây để minh họa cho tính chất và cách áp dụng các công thức để đơn giản biểu thức , chứng minh các đẳng thức ,bất đẳng thức logarit cũng như tính toán nhiều vấn đề khác .


Author : 
Co.H.Tran
MMPC VN 
Copyright 2010
http://cohtranhsed.yolasite.com

Xem các ví dụ minh họa trong Flashcard sau .
Ví dụ 1. 
Tính toán biểu thức log .L .
ời giảiLời giảiCông cụ trực tuyến   https://www.symbolab.com/

$A=0$    Xem  https://goo.gl/fHHSan
$B=-8/3log_{3}2-32/3$   Xem  https://goo.gl/yEXh6F
$C=19$    Xem  https://goo.gl/pfVfKV
$D=\frac{1}{2}$    Xem  https://goo.gl/B3ZpVL


Ví dụ 2. 
Đơn giản biểu thức log .Lời giải
Công cụ trực tuyến    https://www.symbolab.com/

$A=5/4.log_5a$    Xem  https://goo.gl/8DVQzp
$B=\frac{1}{2}$    Xem  https://goo.gl/WvmAQt
$C= log_ab$    Xem  https://goo.gl/wsq59x
$D = 0 $    Xem  https://goo.gl/jtf6eC

Ví dụ 3. 
Biểu diễn số log qua số log khác  .
Lời giải
Công cụ trực tuyến    https://www.symbolab.com/

c. Các ví dụ phức tạp về công thức log .

Ví dụ 4. 
Chứng minh đẳng thức-bất đẳng thức , tính toán biều thức log  .Lời giải .

Công cụ trực tuyến    https://www.symbolab.com/

$A=0$    Xem  https://goo.gl/iJBUJe
$B=0$    symbolab  không tính được Xem  https://goo.gl/SxAcyi
Xem   https://goo.gl/NGDTHL

$C=1$    symbolab  không tính được ,  Xem  https://goo.gl/Gxf2T5
$D =  $   symbolab  không tính được ,  xét hệ phưong trình chứa 2 ẩn a , b . Hệ vô số nghiệm hay đẳng thức luôn luôn đúng với mọi a , b .
Xem  https://goo.gl/6xG7oW
Ví dụ 5. 
So sánh 2 số log không dùng máy tính  .


Lời giải .

Công cụ trực tuyến

a*  $log_34 > log_4(1/3)$                             Xem   https://goo.gl/DsKVTo
      $log_{3/4}(2/5)>log_{5/2}(3/4)$           Xem   https://goo.gl/vaXbFU

b*  $3^{log_6(1.1)}>7^{log_6(0.99)}$               Xem   https://goo.gl/9M91QB
      $2^{log_6(3)}>3^{log_7(1/2)}$                    Xem   https://goo.gl/o3M5ut

c*  $log_7(8) + log_8(7) >2 $                           Xem  https://goo.gl/DQEZ1N
      $log_0.5(5) + log_5(1/2) < -2 $                  Xem   https://goo.gl/RnhL4Q

d*15.4.2 Tính chất giải tich của hàm số  $y=log_ax$ .
a. Các ví dụ về hàm số log .

 

 
AL121.3c Examples for AL121.3a(cont')_Các ví dụ về hàm số logarith(tt) .

Following examples will be continued to describe the applications of logarithmic function for many other complex problems . 

Những ví dụ sau sẽ được tiếp tục để mô tả áp dụng của hàm số logarith cho nhiều bài toán phức tạp khác . Author : 
Co.H.Tran
MMPC VN 
Copyright 2010
http://cohtranhsed.yolasite.com
Xem các ví dụ minh họa trong Flashcard sau .
Ví dụ 1. 

Chứng minh các đẳng thức log .

Lời giải 
Ví dụ 2. 
Tìm miền xác định của hàm số log  .Lời giải .Ví dụ 3. 


Vẽ đồ thị  hàm số log , tìm nghiệm bằng đồ thị .

Lời giải .
b. Các ví dụ phức tạp về hàm số log  .

Ví dụ 4. 

Tìm đạo hàm của hàm số log .


Lời giải .


Trần hồng Cơ
Ngày 10/09/2016


 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. 

Psalm 112:4 

 Mục-đích của sự răn-bảo, ấy là sự yêu-thương, bởi lòng tinh-sạch, lương-tâm tốt và đức-tin thật mà sanh ra.

I Ti-mô-thê 1:5

*******

Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


Chia xẻ

Bài viết được xem nhiều trong tuần

CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Danh sách Blog

Thông tin hàng ngày.

Giới thiệu bản thân

Ảnh của Tôi


Các chuyên đề ứng dụng .

1. Phương trình vi phân  
2. Toán đơn giản - College Algebra 
3. Toán thực hành - Practical Mathematics 
4. Vật lý tổng quan ( đang viết )
5. Phương trình tích phân 
( đang chuẩn bị ) 

Gặp Cơ tại Researchgate.net

Co Tran